TRUUK.nl

Een acrobatiek trucs database...


MenuVrijwaringsclausule

Deze site is bedoeld om u gratis van informatie te voorzien.
(Alhoewel donaties altijd welkom zijn.)
De 'Truuk.nl' website doet haar uiterste best om de site te onderhouden, maar is niet verantwoordelijk voor de resultaten van uw acties naar aanleiding van de door ons voorgestelde richtlijnen.
De 'Truuk.nl' website is niet verantwoordelijk voor de resultaten van eventuele gebreken, fouten of tekortkomingen hierin, of voor verlies of schade (directe, indirecte, opvolgende of anderszins) die kunnen voortvloeien uit de verstrekte informatie, van welke aard dan ook.
U zult er niet van uitgaan dat de site vrij is van fouten of tekortkomingen.
U zult niet aannemen dat de site geschikt is voor het specifieke doel dat u voor het gebruik ervan in gedachten heeft.
Met andere woorden: Doe dit zelf niet na, tenzij je echt weet waar jij (en de anderen) mee bezig zijn.
De boeken, cursussen en oefeningen weergegeven op deze site zijn bedoeld als referentie en voor educatieve doeleinden.
Mogelijk zijn er technieken en praktijken getoond of beschreven die niet aanbevolen of bepleit worden door deze site.
Vergeet niet dat veel van de cursussen werden afgestemd op de behoeften van een individu en mogelijk niet geschikt zijn voor iedereen.
Milde lichaamsbeweging kan geen kwaad maar vraag eventueel medisch advies alvorens te beginnen met enkele van de meer complexe of inspannende oefeningen die kunnen worden gevonden op deze site.
Iedereen die de technieken en methoden op deze site beoefent doet dit op zijn/haar eigen risico!

Gebruik van de site, en de interpretatie van deze vrijwaringsclausule valt onder nederlands recht.
We vinden het niet erg als u doorverwijst naar deze site, maar neem een link op naar de homepage.
Andere pagina's veranderen en je blijft dan achter dan met een onwerkzame link.

De standpunten en meningen hier weergegeven zijn die van de auteurs en niet persÚ van de website 'Truuk.nl'.

Alle sites waarnaar links zijn aangebracht staan niet onder beheer van 'Truuk.nl' dat niet verantwoordelijk is voor hen, noch voor andere sites die op hun beurt gekoppeld zijn aan dergelijke sites, of voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een gelinkte site.
Links worden aangeboden als een dienst, en impliceren geen goedkeuring door 'Truuk.nl' van de gelinkte site.

Belangrijke mededeling mbt het auteursrecht:

Elke verwijzing naar het auteursrecht op deze pagina's verwijst naar het intellectuele eigendom, bestaande uit webpagina's, tekst, en beeldmateriaal.
Hieruit mag niet worden afgeleid dat het oorspronkelijke materiaal opnieuw auteursrechtelijk is beschermd.
Een auteursrecht dat nog steeds bestaat in een van de materialen wordt dus erkend.

Deze site is niet-commercieel en non-profit.
Het dient de verspreiding van informatie en archiefmateriaal, dat tot dusver niet algemeen beschikbaar of moeilijk te verkrijgen was in een nieuw medium.
Het relevante materiaal zal worden verwijderd indien enige auteursrechthebbende zich bezwaart over de opneming daarvan op deze site.

Groeten, veel plezier!
Hugo Hanssen
(ja ja bla bla bla, en nu beginnen!)
Disclaimer

The site is provided to you free of charge, "as is".
(although donations are allways welcome.)
The 'Truuk.nl' website uses its best endeavours to maintain the site, but is not responsible for the results of your actions following our suggested guidelines.
The 'Truuk.nl' website is not responsible for the results of any defects in it, or for any losses or damages (direct, indirect, consequential, punitive or special) that may result from the information provided or defects of any sort, whether relating to the law of contract, or tort, or otherwise.
You should not assume that the site is free from error or interruption.
You should not assume that the site is suitable for the particular purpose that you have in mind in using it.
In other words:don't try this at home, unless you really know what you (and the others) are doing.
The books, courses and exercises reproduced throughout this site are intended for reference and educational purposes only.
Some of the techniques and practices shown are neither recommended or advocated by this site.
Remember that many of the courses were tailored to an individual's needs and might not be suitable for all.
Mild exercise can do no harm but you should possibly seek medical advice before commencing some of the more complex or strenuous exercises that can be found on this site.
Anyone practicing the techniques and methods shown in this site does so at his / her own risk!

Use of the site, and the interpretation of these disclaimers shall be exclusively governed by the laws of the Netherlands.
We don't mind if you link to this site, but please link to the home page.
Other pages change and you may find yourself with a dead link.

The views and opinions expressed herein are those of the authors and not necessarily of the 'Truuk.nl' website.

Any sites to which links are provided are not under the control of the 'Truuk.nl' website which is not responsible for them, or for any other sites in turn linked to such sites, or for any webcasting or other form of transmission received from any linked site.
Links are provided as a service, and do not imply endorsement by the 'Truuk.nl' website of the linked site.

Important notice regarding copyright:

Any reference to copyright on these pages refers to the intellectual property comprising the webpages, some text and the formatting and placement of scans.
It does not infer that the original material has been re-copyrighted.
Any copyright that still subsists in any of the scanned material is therefore acknowledged.

This site is non-commercial and non-profit making.
It serves to disseminate archive material, that has hitherto been generally unavailable or hard to come by, in a new medium.
Relevant material will be removed if any copyright holder objects to its inclusion on this site.

Greetings, Have Fun!
Hugo Hanssen
(yeah yeah bla bla bla, get started!)
Zoek (Trucs) binnen deze website:
© www.truuk.nl 2001-2023